Just Refs

Bhedabheda276 Topics:
 1. Abhasavada
 2. Abhava
 3. Abhinavabharati
 4. Abhinavagupta
 5. Acharya
 6. Achintya Bheda Abheda
 7. Adarsana
 8. Adi Shankara
 9. Adrishta
 10. Advaita
 11. Advaita Vedanta
 12. Aham (Kashmir Shaivism)
 13. Ahimsa
 14. Aishvarya
 15. Ajñana
 16. Akrodha
 17. Aksara
 18. Akshapada Gotama
 19. Akshar-Purushottam Darshan
 20. Ananta (infinite)
 21. Anatta
 22. Anavastha
 23. Anekantavada
 24. Anupalabdhi
 25. Apauruṣheyā
 26. Artha
 27. Arthashastra
 28. Aruni
 29. Asatkalpa
 30. Asiddhatva
 31. Atharvaveda
 32. Atheism in Hinduism
 33. Atomism
 34. Avatsara
 35. Avyakta
 36. Bhagavad Gita
 37. Bhagavata Purana
 38. Bhakti
 39. Bhrama (Hinduism)
 40. Bhuman
 41. Bhumika
 42. Bhāskara (Bhedabheda Vedanta)
 43. Bhāskara (philosopher)
 44. Brahma Sutras
 45. Brahman
 46. Brihadratha Ikshvaku
 47. Buddhaghosa
 48. Buddhism
 49. Buddhist philosophy
 50. Buddhist texts
 51. Caitanya
 52. Catuṣkoṭi
 53. Ceremony
 54. Chaitanya (consciousness)
 55. Chaitanya Mahaprabhu
 56. Chakradhar Swami
 57. Chanakya
 58. Charvaka
 59. Chidabhasa
 60. Cittabhumi
 61. Dayananda Saraswati
 62. Deva (Hinduism)
 63. Devanagari
 64. Dharma
 65. Dharmakirti
 66. Dharmashastra
 67. Dharmaśāstra
 68. Dhi (Hindu thought)
 69. Dhrti
 70. Divya Prabhandham
 71. Dravya
 72. Dvaita
 73. Dvaita Vedanta
 74. Dvaitadvaita
 75. Dvaitādvaita
 76. Dāna
 77. Early Buddhist schools
 78. Ekagrata
 79. Ekasarana Dharma
 80. Gandhism
 81. Gaudapada
 82. Gaudiya Vaishnavism
 83. Gautama Buddha
 84. Guru Nanak
 85. Guru Vandana
 86. Guṇa
 87. Gārgī Vāchaknavī
 88. Hindu idealism
 89. Hindu philosophy
 90. Hindu texts
 91. Hindu views on monotheism
 92. Hinduism
 93. Historical Vedic religion
 94. Hitā
 95. Idam
 96. Ikshana
 97. Indian logic
 98. Indian philosophy
 99. Integral yoga
 100. Ishvaratva
 101. Jaimini
 102. Jain Agamas (Śvētāmbara)
 103. Jain philosophy
 104. Jainism
 105. Jayanta Bhatta
 106. Jayatirtha
 107. Jivatva
 108. Kalamukha
 109. Kama
 110. Kama Sutra
 111. Kamasutra
 112. Kapila
 113. Karma
 114. Kasaya (attachment)
 115. Kaṇāda (philosopher)
 116. Kshetrajna
 117. Kumārila Bhaṭṭa
 118. Lakshana
 119. M. N. Roy
 120. Madhvacharya
 121. Madhyamaka
 122. Mahanubhava
 123. Mahatma Gandhi
 124. Mahavira
 125. Matsya Nyaya
 126. Maṇḍana Miśra
 127. Mimamsa Sutras
 128. Mithyatva
 129. Moksha
 130. Mukhya Upanishads
 131. Muktikā
 132. Mīmāṃsā
 133. Nagarjuna
 134. Nath
 135. Navya-Nyāya
 136. Neo-Vedanta
 137. Nididhyasana
 138. Nigamananda Paramahansa
 139. Nimbarka
 140. Nimbarka Sampradaya
 141. Nimbarkacharya
 142. Nirvana
 143. Niyama
 144. Non-difference
 145. Non-difference (Abheda)
 146. Nyaya
 147. Nyayakusumanjali
 148. Nyāya Sūtras
 149. Padmasambhāva
 150. Padārtha
 151. Panchadasi
 152. Paramananda (Hinduism)
 153. Paramatman
 154. Parameshashakti
 155. Parinama-vada (Hindu thought)
 156. Pashupata Shaivism
 157. Patanjali
 158. Prabhākara
 159. Pradhana
 160. Prajna (Vedic)
 161. Prakṛti
 162. Pramana
 163. Prashastapada
 164. Pratibimbavada
 165. Pratyabhijna
 166. Pratītyasamutpāda
 167. Progressive utilization theory
 168. Puranas
 169. Purusha
 170. Purva Mimamsa Sutras
 171. Pāṇini
 172. Raghunatha Siromani
 173. Raikva
 174. Rajamandala
 175. Ramana Maharshi
 176. Ramanuja
 177. Ramprasad Sen
 178. Raseśvara
 179. Religious studies
 180. Religious text
 181. Rigveda
 182. Sadananda (of Vedantasara)
 183. Sakayanya
 184. Sakshi (Witness)
 185. Samadhi
 186. Samaveda
 187. Samkhya
 188. Samkhyakarika
 189. Samkhyapravachana Sutra
 190. Sangam literature
 191. Sankardev
 192. Sarva-Darsana-Sangraha
 193. Sarvepalli Radhakrishnan
 194. Satkaryavada
 195. Satya
 196. Satyakama Jabala
 197. Sautrāntika
 198. Saṃsāra
 199. Scripture
 200. Secular
 201. Secular ethics
 202. Shabda Brahman
 203. Shaiva
 204. Shaiva Siddhanta
 205. Shaivism
 206. Shaktism
 207. Shastra
 208. Shiva Advaita
 209. Shiva Samhita
 210. Shiva Sutras of Vasugupta
 211. Shuddhadvaita
 212. Sikhism
 213. Smarta Tradition
 214. Smriti
 215. Sphoṭa
 216. Sri Aurobindo
 217. Sthiti
 218. Sutra
 219. Sutram
 220. Svatantrika
 221. Svatantrya
 222. Svecchamrityu (Iccha-mrityu)
 223. Swami Vivekananda
 224. Swaminarayan
 225. Taijasa
 226. Tajjalan
 227. Tanmatras
 228. Tantra
 229. Tarka-Sangraha
 230. Tattvacintāmaṇi
 231. Tirukkural
 232. Tirukkuṟaḷ
 233. Tirumurai
 234. Tyāga
 235. Unifying Hinduism
 236. Upanishads
 237. Uparati
 238. Upekkha
 239. Utsaha
 240. Vachanamrut
 241. Vaisheshika
 242. Vaishnavism
 243. Vaiśeṣika Sūtra
 244. Vallabha
 245. Valluvar
 246. Vasubandhu
 247. Vedanga
 248. Vedanta
 249. Vedanta Desika
 250. Vedas
 251. Vedānta
 252. Veerashaiva
 253. Vijnanabhiksu
 254. Viraj
 255. Vishishtadvaita
 256. Vivartavada
 257. Vyasa
 258. Vyasatirtha
 259. Vāchaspati Misra
 260. West Bengal
 261. Yadava Prakaasa
 262. Yajnavalkya
 263. Yajurveda
 264. Yamas
 265. Yoga
 266. Yoga (philosophy)
 267. Yoga Sutras of Patanjali
 268. Yoga Vasistha
 269. Yogachara
 270. Āgama (Hinduism)
 271. Ājīvika
 272. Āstika and nāstika
 273. Ātman (Hinduism)
 274. Śruti
 275. Śūnyatā
 276. Ṛta

0 Secondary-Topics:
 

35 Secondary-Templates:
 1. Template:Ambox
 2. Template:Asbox
 3. Template:Asbox/styles.css
 4. Template:Citation
 5. Template:Cite encyclopedia
 6. Template:Cite web
 7. Template:DMCA
 8. Template:Dated maintenance category
 9. Template:Dated maintenance category (articles)
 10. Template:FULLROOTPAGENAME
 11. Template:Flatlist
 12. Template:Hlist
 13. Template:Hlist/styles.css
 14. Template:Infobox
 15. Template:Lang
 16. Template:Main other
 17. Template:Navbox
 18. Template:Ns has subpages
 19. Template:Pagetype
 20. Template:Plainlist/styles.css
 21. Template:Refbegin
 22. Template:Refbegin/styles.css
 23. Template:Refend
 24. Template:Reflist
 25. Template:Reflist/styles.css
 26. Template:Religious text primary
 27. Template:SDcat
 28. Template:Sfn
 29. Template:Short description
 30. Template:Short description/lowercasecheck
 31. Template:Sidebar
 32. Template:Sidebar with collapsible lists
 33. Template:Subinfobox bodystyle
 34. Template:Template other
 35. Template:Use dmy dates


60 Modules:
 1. Module:Arguments
 2. Module:Asbox
 3. Module:Buffer
 4. Module:Category handler
 5. Module:Category handler/blacklist
 6. Module:Category handler/config
 7. Module:Category handler/data
 8. Module:Category handler/shared
 9. Module:Check for unknown parameters
 10. Module:Citation/CS1
 11. Module:Citation/CS1/COinS
 12. Module:Citation/CS1/Configuration
 13. Module:Citation/CS1/Date validation
 14. Module:Citation/CS1/Identifiers
 15. Module:Citation/CS1/Utilities
 16. Module:Citation/CS1/Whitelist
 17. Module:Citation/CS1/styles.css
 18. Module:Disambiguation
 19. Module:Disambiguation/templates
 20. Module:Exponential search
 21. Module:Footnotes
 22. Module:Footnotes/anchor id list
 23. Module:Footnotes/anchor id list/data
 24. Module:Footnotes/whitelist
 25. Module:Infobox
 26. Module:Infobox/styles.css
 27. Module:Lang
 28. Module:Lang/ISO 639 synonyms
 29. Module:Lang/data
 30. Module:Language/data/iana languages
 31. Module:Language/data/iana regions
 32. Module:Language/data/iana scripts
 33. Module:Language/data/iana suppressed scripts
 34. Module:Language/data/iana variants
 35. Module:List
 36. Module:Message box
 37. Module:Message box/ambox.css
 38. Module:Message box/configuration
 39. Module:Namespace detect/config
 40. Module:Namespace detect/data
 41. Module:Navbar
 42. Module:Navbar/configuration
 43. Module:Navbar/styles.css
 44. Module:Navbox
 45. Module:Navbox/configuration
 46. Module:Navbox/styles.css
 47. Module:Ns has subpages
 48. Module:Pagetype
 49. Module:Pagetype/config
 50. Module:Redirect
 51. Module:SDcat
 52. Module:Sidebar
 53. Module:Sidebar/configuration
 54. Module:Sidebar/styles.css
 55. Module:String
 56. Module:TableTools
 57. Module:Unicode data
 58. Module:Unicode data/scripts
 59. Module:Unsubst
 60. Module:Yesno

0 Drafts:
 
0 Users:
 

0 Talk:
 

0 User talk:
 

0 Wikipedia talk:
 

0 Help talk: