Just Refs

School of Names540 Topics:
 1. Absolute idealism
 2. Academic Skepticism
 3. Achintya Bheda Abheda
 4. Action theory (philosophy)
 5. Advaita Vedanta
 6. Aesthetic emotions
 7. Aesthetics
 8. African philosophy
 9. Africana philosophy
 10. Agriculturalism
 11. Ajñana
 12. American philosophy
 13. Analytic philosophy
 14. Analytical Marxism
 15. Analytical feminism
 16. Anarchism
 17. Ancient Egyptian philosophy
 18. Ancient Greek philosophy
 19. Ancient Roman philosophy
 20. Ancient philosophy
 21. Anekantavada
 22. Anti-realism
 23. Antihumanism
 24. Applied ethics
 25. Applied philosophy
 26. Aristotelianism
 27. Atomism
 28. Augustinianism
 29. Australian philosophy
 30. Averroism
 31. Avicennism
 32. Aztec philosophy
 33. Ban Zhao
 34. Bao Jingyan
 35. Behaviorism
 36. Bhedabheda
 37. British idealism
 38. British philosophy
 39. Bryan W. Van Norden
 40. Bu Shang
 41. Buddhist philosophy
 42. Cai Yuanpei
 43. Carsun Chang
 44. Cartesianism
 45. Ch'ien Mu
 46. Chan Buddhism
 47. Charvaka
 48. Chen Daqi
 49. Chen Duxiu
 50. Chen Hongmou
 51. Chen Jiru
 52. Chen Menglei
 53. Cheng Hao
 54. Cheng Yi (philosopher)
 55. Chinese Legalist
 56. Chinese Marxist Philosophy
 57. Chinese language
 58. Chinese philosophy
 59. Chinese theology
 60. Christian philosophy
 61. Chu Anping
 62. Chung-ying Cheng
 63. Chunyu Kun
 64. Church Fathers
 65. Classical Realism
 66. Classical liberalism
 67. Coherentism
 68. Collectivism and individualism
 69. Communitarianism
 70. Compatibilism
 71. Conceptualism
 72. Confucianism
 73. Confucius
 74. Consequentialism
 75. Conservatism
 76. Contemporary philosophy
 77. Continental philosophy
 78. Critical rationalism
 79. Critical theory
 80. Cynicism (philosophy)
 81. Cyrenaics
 82. Czech philosophy
 83. Dai Zhen
 84. Danish philosophy
 85. De (Chinese)
 86. Deconstruction
 87. Deng Xi
 88. Deontology
 89. Determinism
 90. Dialectician
 91. Dong Zhongshu
 92. Dongfang Shuo
 93. Dou Wu
 94. Duanmu Ci
 95. Dutch philosophy
 96. Dvaita Vedanta
 97. Early modern philosophy
 98. Eastern philosophy
 99. Edo neo-Confucianism
 100. Edward N. Zalta
 101. Eleatics
 102. Eliminative materialism
 103. Emergentism
 104. Empiricism
 105. Epicureanism
 106. Epiphenomenalism
 107. Epistemological particularism
 108. Epistemology
 109. Eretrian school
 110. Essence-Function
 111. Ethics
 112. Ethiopian philosophy
 113. Event (philosophy)
 114. Existentialism
 115. Experimental philosophy
 116. Fa (philosophy)
 117. Falsifiability
 118. Fan Ye (historian)
 119. Fan Zhen
 120. Fan Zhongyan
 121. Fang Bao
 122. Fang Keli
 123. Fang Lanfen
 124. Fang Quan
 125. Feminist philosophy
 126. Feng Guifen
 127. Feng Youlan
 128. Fideism
 129. Filial piety
 130. Five Dynasties and Ten Kingdoms
 131. Formalism (art)
 132. Foundationalism
 133. Frankfurt School
 134. Free will
 135. French philosophy
 136. Fu Xuan
 137. Fu Yi
 138. Functionalism (philosophy of mind)
 139. Gan Yang
 140. Gaozi
 141. Ge Hong
 142. German idealism
 143. German philosophy
 144. Gong Zizhen
 145. Gongsun Long
 146. Gongsun Longzi
 147. Gu Su
 148. Gu Yanwu
 149. Gu Zhun
 150. Guan Zhong
 151. Guo Xiang
 152. Han Fei
 153. Han Feizi
 154. Han Yu
 155. Han dynasty
 156. Han learning
 157. Hard determinism
 158. Hard incompatibilism
 159. He Guanghu
 160. He Yan
 161. Hegelianism
 162. Hellenistic philosophy
 163. Hermeneutics
 164. Hindu philosophy
 165. Historicism
 166. History of logic
 167. History of philosophy
 168. History of philosophy in Poland
 169. Holism
 170. Hong Liangji
 171. Hong Zicheng
 172. Hu Hong
 173. Hu Qiaomu
 174. Hu Shih
 175. Hua Gang
 176. Huan Tan
 177. Huang Zongxi
 178. Huang-Lao
 179. Hui Shi
 180. Huiyuan (Buddhist)
 181. Humanism
 182. Hundred Schools of Thought
 183. ISBN (identifier)
 184. Idealism
 185. Illuminationism
 186. Incompatibilism
 187. Indian philosophy
 188. Indigenous American philosophy
 189. Individualism
 190. Indonesian philosophy
 191. Ink wash painting
 192. Institutional theory of art
 193. Internalism and externalism
 194. Ionian School (philosophy)
 195. Iranian philosophy
 196. Islamic philosophy
 197. Italian philosophy
 198. JSTOR (identifier)
 199. Jain philosophy
 200. Japanese philosophy
 201. Jewish philosophy
 202. Ji Kang
 203. Ji Yun
 204. Jia Kui (scholar)
 205. Jia Yi
 206. Jiang Qing (Confucian)
 207. Jiao Hong
 208. Jiao Yu
 209. Jin Yuelin
 210. Jin dynasty (266–420)
 211. Jing (philosophy)
 212. Jing Fang
 213. Jingzuo
 214. Jizang
 215. John Rawls
 216. Joseph Needham
 217. Judeo-Islamic philosophies (800–1400)
 218. Kalam
 219. Kang Youwei
 220. Kantianism
 221. Kokugaku
 222. Korean Confucianism
 223. Korean philosophy
 224. Krausism
 225. Kyoto School
 226. Lai Zhide
 227. Laozi
 228. Lee Shui-chuen
 229. Legal positivism
 230. Legalism (Chinese philosophy)
 231. Legitimacy of Chinese philosophy
 232. Li (Confucianism)
 233. Li (Neo-Confucianism)
 234. Li Ao (philosopher)
 235. Li Kui (legalist)
 236. Li Shicen
 237. Li Si
 238. Li Zhi (philosopher)
 239. Liang Qichao
 240. Liang Shuming
 241. Libertarianism (metaphysics)
 242. Lie Yukou
 243. Lin Yutang
 244. Lin Zexu
 245. Linji Yixuan
 246. List of Chinese philosophers
 247. List of Slovene philosophers
 248. List of Turkish philosophers
 249. List of philosophies
 250. Liu An
 251. Liu Bowen
 252. Liu Xiang (scholar)
 253. Liu Xiaofeng (academic)
 254. Liu Yiming
 255. Liu Yuxi
 256. Liu Zongyuan
 257. Liu Zongzhou
 258. Logic
 259. Logic in China
 260. Logical positivism
 261. Lu Jia (Western Han)
 262. Lu Jiuyuan
 263. Lu Xun
 264. Ludwig Wittgenstein
 265. Luo Rufang (Ming dynasty)
 266. Ma Qixi
 267. Ma Rong
 268. Madhyamaka
 269. Mandate of Heaven
 270. Mao Zedong
 271. Marxist philosophy
 272. Materialism
 273. Mazdakism
 274. Medieval philosophy
 275. Megarian school
 276. Mencius
 277. Meta-ethics
 278. Metaphilosophy
 279. Metaphysical naturalism
 280. Metaphysics
 281. Middle Eastern philosophy
 282. Middle Platonism
 283. Mind–body dualism
 284. Ming dynasty
 285. Ming yun
 286. Mithraism
 287. Modern philosophy
 288. Modernism
 289. Mohism
 290. Mohists
 291. Monism
 292. Moral absolutism
 293. Moral nihilism
 294. Moral particularism
 295. Moral realism
 296. Moral skepticism
 297. Moral universalism
 298. Mou Zongsan
 299. Mozi
 300. Mīmāṃsā
 301. Natural law
 302. Naturalism (philosophy)
 303. Naturalized epistemology
 304. Nature (philosophy)
 305. Navya-Nyāya
 306. Neo-Confucianism
 307. Neo-Kantianism
 308. Neo-Marxism
 309. Neo-scholasticism
 310. Neoplatonism
 311. Neopythagoreanism
 312. New Confucianism
 313. New historicism
 314. Newtonianism
 315. Ni Yue
 316. Nihilism
 317. Nimbarka Sampradaya
 318. Nine Schools of Thought
 319. Nominalism
 320. Norm (philosophy)
 321. Normative ethics
 322. Northern and Southern dynasties
 323. Nyaya
 324. Objective idealism
 325. Objectivism
 326. Objectivity (philosophy)
 327. Occamism
 328. Ontology
 329. Ordinary language philosophy
 330. Outline of philosophy
 331. P. C. Chang
 332. Pakistani philosophy
 333. Pan Pingge
 334. Peripatetic school
 335. Phenomenology (philosophy)
 336. Philosophical realism
 337. Philosophical skepticism
 338. Philosophy
 339. Philosophy in Canada
 340. Philosophy in Malta
 341. Philosophy in Taiwan
 342. Philosophy of Friedrich Nietzsche
 343. Philosophy of Søren Kierkegaard
 344. Philosophy of language
 345. Philosophy of mathematics
 346. Philosophy of mind
 347. Philosophy of religion
 348. Philosophy of science
 349. Physicalism
 350. Pinyin
 351. Platonic Academy
 352. Political philosophy
 353. Positivism
 354. Post-structuralism
 355. Postanalytic philosophy
 356. Postcritique
 357. Posthumanism
 358. Postmodern philosophy
 359. Practical philosophy
 360. Pragmatism
 361. Pre-Socratic philosophy
 362. Process philosophy
 363. Pyrrhonism
 364. Pythagoreanism
 365. Qi
 366. Qian Dehong
 367. Qin dynasty
 368. Qing (philosophy)
 369. Qing dynasty
 370. Qiu Renzong
 371. Quietism (philosophy)
 372. Rationalism
 373. Ray Huang
 374. Reality
 375. Rectification of names
 376. Reductionism
 377. Reformed epistemology
 378. Relativism
 379. Ren (Confucianism)
 380. Renaissance humanism
 381. Renaissance philosophy
 382. Role ethics
 383. Romanian philosophy
 384. Russian cosmism
 385. Russian philosophy
 386. Samkhya
 387. Sautrāntika
 388. Scholasticism
 389. School of Diplomacy
 390. School of Naturalists
 391. School of the Sextii
 392. Science and Civilisation in China
 393. Scientific realism
 394. Scientific skepticism
 395. Scientism
 396. Scotism
 397. Scottish philosophy
 398. Second Sophistic
 399. Self-cultivation
 400. Sengzhao
 401. Shan shui
 402. Shang Yang
 403. Shao Yong
 404. Shen (Chinese religion)
 405. Shen Buhai
 406. Shen Dao
 407. Shen Kuo
 408. Shuddhadvaita
 409. Si (philosophy)
 410. Sima Qian
 411. Social constructionism
 412. Social contract
 413. Social philosophy
 414. Socialism
 415. Solipsism
 416. Sophist
 417. Sophists
 418. Spanish philosophy
 419. Spinozism
 420. Spring and Autumn period
 421. Stanford Encyclopedia of Philosophy
 422. State consequentialism
 423. Stoicism
 424. Structuralism
 425. Su Qin
 426. Su Song
 427. Subjective idealism
 428. Subjectivism
 429. Sufi philosophy
 430. Sui dynasty
 431. Sun Tzu
 432. Sun Yat-sen
 433. Svatantrika–Prasaṅgika distinction
 434. Syncretism (Chinese philosophy)
 435. Systemics
 436. Syādvāda
 437. Tan Sitong
 438. Tang Chun-i
 439. Tang Yijie
 440. Tang Zhen
 441. Tang dynasty
 442. Tao
 443. Taoism
 444. Taoist philosophy
 445. Theoretical philosophy
 446. Thomism
 447. Three Kingdoms
 448. Three teachings
 449. Ti (philosophy)
 450. Tian
 451. Transactionalism
 452. Transcendental idealism
 453. Transcendentalism
 454. Tsang Lap Chuen
 455. Ubuntu philosophy
 456. Utilitarianism
 457. Vaisheshika
 458. Vedanta
 459. Vienna Circle
 460. Vietnamese philosophy
 461. Virtue ethics
 462. Vishishtadvaita
 463. Wade–Giles
 464. Wang Anshi
 465. Wang Bi
 466. Wang Chong
 467. Wang Chongyang
 468. Wang Chuyi
 469. Wang Fu (Han dynasty)
 470. Wang Fuzhi
 471. Wang Gen
 472. Wang Ji (philosopher)
 473. Wang Su (Cao Wei)
 474. Wang Tong (philosopher)
 475. Wang Yangming
 476. Warring States period
 477. Wei Yuan
 478. Western Marxism
 479. Western philosophy
 480. Wu Cheng (philosopher)
 481. Wu Qi
 482. Wu wei
 483. Xiahou Xuan
 484. Xie Daoyun
 485. Ximen Bao
 486. Xin (heart-mind)
 487. Xiong Shili
 488. Xu Ai
 489. Xu Fuguan
 490. Xu Xing (philosopher)
 491. Xuanxue
 492. Xun Can
 493. Xun Yue
 494. Xunzi (philosopher)
 495. Yan Yuan (Qing dynasty)
 496. Yan Zhitui
 497. Yang Changji
 498. Yang Xiong (author)
 499. Yang Zhu
 500. Yangism
 501. Ye Shi
 502. Yi (philosophy)
 503. Yin Haiguang
 504. Yin Wen
 505. Yin and yang
 506. Yoga Sutras of Patanjali
 507. Yogachara
 508. Yu Dunkang
 509. Yu Yue
 510. Yu Zhengxie
 511. Yuan Xian
 512. Yuan dynasty
 513. Yugoslav philosophy
 514. Zeng Guofan
 515. Zeno's paradoxes
 516. Zhan Guo Ce
 517. Zhan Ruoshui
 518. Zhang Dongsun
 519. Zhang Shenfu
 520. Zhang Xuecheng
 521. Zhang Yi (Warring States period)
 522. Zhang Zai
 523. Zhang Zhihe
 524. Zhengming
 525. Zhi Dun
 526. Zhou Dunyi
 527. Zhou Guoping
 528. Zhou Zuoren
 529. Zhu Xi
 530. Zhuang Cunyu
 531. Zhuang Zhou
 532. Zhuangzi (book)
 533. Zichan
 534. Ziran
 535. Zisi
 536. Zoroastrianism
 537. Zou Yan
 538. Zurvanism
 539. Ājīvika
 540. Śūnyatā

0 Secondary-Topics:
 

35 Secondary-Templates:
 1. Template:Asbox
 2. Template:Asbox/styles.css
 3. Template:Authority control
 4. Template:Citation
 5. Template:Cite SEP
 6. Template:Cite book
 7. Template:Cite encyclopaedia
 8. Template:Cite encyclopedia
 9. Template:Cite web
 10. Template:Commons category-inline
 11. Template:Harvard citation no brackets
 12. Template:Harvnb
 13. Template:Hlist
 14. Template:Hlist/styles.css
 15. Template:Icon
 16. Template:If empty
 17. Template:JSTOR
 18. Template:Lang-zh
 19. Template:Main other
 20. Template:Navbox
 21. Template:Navbox with collapsible groups
 22. Template:Pagetype
 23. Template:Portal
 24. Template:Portal-inline
 25. Template:R/superscript
 26. Template:R/where
 27. Template:Reflist
 28. Template:Reflist/styles.css
 29. Template:Rp
 30. Template:SDcat
 31. Template:Short description
 32. Template:Short description/lowercasecheck
 33. Template:Sister-inline
 34. Template:Zh
 35. Template:\


51 Modules:
 1. Module:Arguments
 2. Module:Asbox
 3. Module:Authority control
 4. Module:Authority control/config
 5. Module:Authority control/config
 6. Module:Buffer
 7. Module:Check for unknown parameters
 8. Module:Citation/CS1
 9. Module:Citation/CS1/COinS
 10. Module:Citation/CS1/Configuration
 11. Module:Citation/CS1/Date validation
 12. Module:Citation/CS1/Identifiers
 13. Module:Citation/CS1/Utilities
 14. Module:Citation/CS1/Whitelist
 15. Module:Citation/CS1/styles.css
 16. Module:Commons link
 17. Module:DecodeEncode
 18. Module:Disambiguation
 19. Module:Disambiguation/templates
 20. Module:EditAtWikidata
 21. Module:Footnotes
 22. Module:Footnotes/anchor id list
 23. Module:Footnotes/anchor id list/data
 24. Module:Footnotes/whitelist
 25. Module:GetParameters
 26. Module:Icon
 27. Module:Icon/data
 28. Module:If empty
 29. Module:Lang-zh
 30. Module:List
 31. Module:Navbar
 32. Module:Navbar/configuration
 33. Module:Navbar/styles.css
 34. Module:Navbox
 35. Module:Navbox with collapsible groups
 36. Module:Navbox/configuration
 37. Module:Navbox/styles.css
 38. Module:Pagetype
 39. Module:Pagetype/config
 40. Module:Plain text
 41. Module:Portal
 42. Module:Portal-inline
 43. Module:Portal/images/c
 44. Module:Portal/images/p
 45. Module:Portal/styles.css
 46. Module:Redirect
 47. Module:SDcat
 48. Module:String
 49. Module:String2
 50. Module:TableTools
 51. Module:Yesno

0 Drafts:
 
0 Users:
 

0 Talk:
 

0 User talk:
 

0 Wikipedia talk:
 

0 Help talk:
 
0 Portal talk:
 

3 Template talk:
 1. Template talk:Chinese philosophy
 2. Template talk:Philo-stub
 3. Template talk:Philosophy topics


0 Draft talk:
 

0 Module talk: