Just Refs

Xuanxue284 Topics:
 1. Agriculturalism
 2. Astrology
 3. Ban Zhao
 4. Bao Jingyan
 5. Bu Shang
 6. Cai Yuanpei
 7. Cao Wei
 8. Carsun Chang
 9. Ch'ien Mu
 10. Chen Daqi
 11. Chen Duxiu
 12. Chen Hongmou
 13. Chen Jiru
 14. Chen Menglei
 15. Cheng Hao
 16. Cheng Yi (philosopher)
 17. Chinese Marxist Philosophy
 18. Chinese philosophy
 19. Chinese theology
 20. Chu Anping
 21. Chung-ying Cheng
 22. Chunyu Kun
 23. Confucianism
 24. Confucius
 25. Dai Zhen
 26. Dao
 27. Daodejing
 28. De (Chinese)
 29. Deng Xi
 30. Dong Zhongshu
 31. Dongfang Shuo
 32. Dou Wu
 33. Duanmu Ci
 34. Epistemology
 35. Esoteric
 36. Essence-Function
 37. Ethics
 38. Fa (philosophy)
 39. Fan Ye (historian)
 40. Fan Zhen
 41. Fan Zhongyan
 42. Fang Bao
 43. Fang Keli
 44. Fang Lanfen
 45. Fang Quan
 46. Feng Guifen
 47. Feng Youlan
 48. Filial piety
 49. Five Dynasties and Ten Kingdoms
 50. Fu Xuan
 51. Fu Yi
 52. Gan Yang
 53. Gaozi
 54. Ge Hong
 55. Geomancy
 56. Gong Zizhen
 57. Gongsun Long
 58. Gu Su
 59. Gu Yanwu
 60. Gu Zhun
 61. Guan Zhong
 62. Guo Xiang
 63. Guozijian
 64. Han Fei
 65. Han Yu
 66. Han dynasty
 67. Han learning
 68. He Guanghu
 69. He Yan
 70. History
 71. Hong Liangji
 72. Hong Zicheng
 73. Hu Hong
 74. Hu Qiaomu
 75. Hu Shih
 76. Hua Gang
 77. Huan Tan
 78. Huang Zongxi
 79. Huang-Lao
 80. Hui Shi
 81. Huiyuan (Buddhist)
 82. Hundred Schools of Thought
 83. I Ching
 84. ISBN (identifier)
 85. Ink wash painting
 86. Ji Kang
 87. Ji Yun
 88. Jia Kui (scholar)
 89. Jia Yi
 90. Jiang Qing (Confucian)
 91. Jiankang
 92. Jiao Hong
 93. Jiao Yu
 94. Jin Yuelin
 95. Jin dynasty (266–420)
 96. Jing (philosophy)
 97. Jing Fang
 98. Jingxue
 99. Jingzuo
 100. Jizang
 101. Kang Youwei
 102. Lai Zhide
 103. Laozi
 104. Lee Shui-chuen
 105. Legalism (Chinese philosophy)
 106. Legitimacy of Chinese philosophy
 107. Li (Confucianism)
 108. Li (Neo-Confucianism)
 109. Li Ao (philosopher)
 110. Li Kui (legalist)
 111. Li Shicen
 112. Li Si
 113. Li Zhi (philosopher)
 114. Liang Qichao
 115. Liang Shuming
 116. Lie Yukou
 117. Lin Yutang
 118. Lin Zexu
 119. Linji Yixuan
 120. List of Chinese philosophers
 121. Literature
 122. Liu An
 123. Liu Bowen
 124. Liu Xiang (scholar)
 125. Liu Xiaofeng (academic)
 126. Liu Yiming
 127. Liu Yuxi
 128. Liu Zongyuan
 129. Liu Zongzhou
 130. Logic in China
 131. Lu Jia (Western Han)
 132. Lu Jiuyuan
 133. Lu Xun
 134. Luo Rufang (Ming dynasty)
 135. Ma Qixi
 136. Ma Rong
 137. Mandate of Heaven
 138. Mao Zedong
 139. Medieval China
 140. Mencius
 141. Metaphilosophy
 142. Metaphysics
 143. Ming dynasty
 144. Ming yun
 145. Modern Standard Chinese
 146. Mohism
 147. Mou Zongsan
 148. Mozi
 149. Mu (negative)
 150. Mysticism
 151. Nature (philosophy)
 152. Neo-Confucianism
 153. New Confucianism
 154. Nine Schools of Thought
 155. Northern and Southern Dynasties
 156. Northern and Southern dynasties
 157. Not-being
 158. Nothing
 159. P. C. Chang
 160. Pan Pingge
 161. Pei Wei (Jin dynasty)
 162. Pinyin
 163. Political philosophy
 164. Post-classical history
 165. Qi
 166. Qian Dehong
 167. Qin dynasty
 168. Qing (philosophy)
 169. Qing dynasty
 170. Qingtan
 171. Qiu Renzong
 172. Ray Huang
 173. Religious art
 174. Ren (Confucianism)
 175. Richard Wilhelm (sinologist)
 176. Role ethics
 177. Sage (philosophy)
 178. School of Diplomacy
 179. School of Names
 180. School of Naturalists
 181. Self-cultivation
 182. Sengzhao
 183. Shan shui
 184. Shang Yang
 185. Shao Yong
 186. Shen (Chinese religion)
 187. Shen Buhai
 188. Shen Dao
 189. Shen Kuo
 190. Si (philosophy)
 191. Simplified Chinese characters
 192. Six Dynasties
 193. Social philosophy
 194. Spiritualism
 195. Spring and Autumn period
 196. State consequentialism
 197. Su Qin
 198. Su Song
 199. Sui dynasty
 200. Sun Tzu
 201. Sun Yat-sen
 202. Syncretism (Chinese philosophy)
 203. Tan Sitong
 204. Tang Chun-i
 205. Tang Yijie
 206. Tang Zhen
 207. Tang dynasty
 208. Tao
 209. Taoism
 210. Taoist
 211. Taoist philosophy
 212. Three Kingdoms
 213. Three teachings
 214. Ti (philosophy)
 215. Tian
 216. Traditional Chinese characters
 217. Tsang Lap Chuen
 218. Wade–Giles
 219. Wang Anshi
 220. Wang Bi
 221. Wang Chong
 222. Wang Chongyang
 223. Wang Chuyi
 224. Wang Fu (Han dynasty)
 225. Wang Fuzhi
 226. Wang Gen
 227. Wang Ji (philosopher)
 228. Wang Su (Cao Wei)
 229. Wang Tong (philosopher)
 230. Wang Yangming
 231. Warring States period
 232. Wei Yuan
 233. Wu Cheng (philosopher)
 234. Wu Qi
 235. Wu wei
 236. Xiahou Xuan
 237. Xiang Xiu
 238. Xie Daoyun
 239. Ximen Bao
 240. Xin (heart-mind)
 241. Xiong Shili
 242. Xu Ai
 243. Xu Fuguan
 244. Xu Xing (philosopher)
 245. Xun Can
 246. Xun Yue
 247. Xunzi (philosopher)
 248. Yan Yuan (Qing dynasty)
 249. Yan Zhitui
 250. Yang Changji
 251. Yang Xiong (author)
 252. Yang Zhu
 253. Yangism
 254. Ye Shi
 255. Yes and no
 256. Yi (philosophy)
 257. Yin Haiguang
 258. Yin and yang
 259. Yu Dunkang
 260. Yu Yue
 261. Yu Zhengxie
 262. Yuan Xian
 263. Yuan dynasty
 264. Zeng Guofan
 265. Zhan Ruoshui
 266. Zhang Dongsun
 267. Zhang Shenfu
 268. Zhang Xuecheng
 269. Zhang Yi (Warring States period)
 270. Zhang Zai
 271. Zhang Zhihe
 272. Zhengming
 273. Zhi Dun
 274. Zhou Dunyi
 275. Zhou Guoping
 276. Zhou Zuoren
 277. Zhu Xi
 278. Zhuang Cunyu
 279. Zhuang Zhou
 280. Zhuangzi (book)
 281. Zichan
 282. Ziran
 283. Zisi
 284. Zou Yan

0 Secondary-Topics:
 
1 Templates:
 1. Template:Chinese philosophy


0 Portals:
 

0 Help:
 
0 Wikipedia:
 

0 Drafts:
 
0 Users:
 

0 Talk:
 

0 User talk:
 

0 Wikipedia talk:
 

0 Help talk:
 
0 Portal talk:
 

1 Template talk:
 1. Template talk:Chinese philosophy


0 Draft talk:
 

0 Module talk: