Daily Currency Exchange Rates  about  2022-10-05 14:32:48 UTC


KRW (South Korean Won) Exchange Rates:

------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------
AUD/KRW 924.68000000	KRW/AUD 0.00108146	2022-10-04  retrieved 2022-10-04 07:12:01 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1388.34000000	KRW/EUR 0.00072028	2022-09-29  retrieved 2022-09-30 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 929.66000000	KRW/AUD 0.00107566	2022-09-30  retrieved 2022-09-30 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW 930.20000000	KRW/AUD 0.00107504	2022-09-29  retrieved 2022-09-30 06:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1378.84000000	KRW/EUR 0.00072525	2022-09-28  retrieved 2022-09-29 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 920.27000000	KRW/AUD 0.00108664	2022-09-28  retrieved 2022-09-29 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1370.06000000	KRW/EUR 0.00072990	2022-09-27  retrieved 2022-09-28 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 926.26000000	KRW/AUD 0.00107961	2022-09-27  retrieved 2022-09-28 06:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1379.40000000	KRW/EUR 0.00072495	2022-09-26  retrieved 2022-09-27 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 930.89000000	KRW/AUD 0.00107424	2022-09-26  retrieved 2022-09-27 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1381.97000000	KRW/EUR 0.00072360	2022-09-23  retrieved 2022-09-26 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 933.75000000	KRW/AUD 0.00107095	2022-09-23  retrieved 2022-09-26 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW 929.94000000	KRW/AUD 0.00107534	2022-09-21  retrieved 2022-09-22 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW 940.74000000	KRW/AUD 0.00106299	2022-09-15  retrieved 2022-09-15 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW 944.89000000	KRW/AUD 0.00105832	2022-09-13  retrieved 2022-09-13 07:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1384.64000000	KRW/EUR 0.00072221	2022-09-09  retrieved 2022-09-12 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 944.85000000	KRW/AUD 0.00105837	2022-09-12  retrieved 2022-09-12 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW 942.78000000	KRW/AUD 0.00106069	2022-09-09  retrieved 2022-09-12 06:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1381.70000000	KRW/EUR 0.00072375	2022-09-08  retrieved 2022-09-09 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 931.02000000	KRW/AUD 0.00107409	2022-09-08  retrieved 2022-09-09 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1374.44000000	KRW/EUR 0.00072757	2022-09-07  retrieved 2022-09-08 13:45:02 UTC from BankEurope
AUD/KRW 930.24000000	KRW/AUD 0.00107499	2022-09-07  retrieved 2022-09-08 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1366.65000000	KRW/EUR 0.00073172	2022-09-06  retrieved 2022-09-07 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 934.86000000	KRW/AUD 0.00106968	2022-09-06  retrieved 2022-09-07 06:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1359.98000000	KRW/EUR 0.00073530	2022-09-05  retrieved 2022-09-06 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 932.26000000	KRW/AUD 0.00107266	2022-09-05  retrieved 2022-09-06 06:12:04 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1360.84000000	KRW/EUR 0.00073484	2022-09-02  retrieved 2022-09-05 13:45:02 UTC from BankEurope
AUD/KRW 922.79000000	KRW/AUD 0.00108367	2022-09-02  retrieved 2022-09-05 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1353.69000000	KRW/EUR 0.00073872	2022-09-01  retrieved 2022-09-02 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 924.35000000	KRW/AUD 0.00108184	2022-09-01  retrieved 2022-09-02 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1342.79000000	KRW/EUR 0.00074472	2022-08-31  retrieved 2022-09-01 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 924.63000000	KRW/AUD 0.00108151	2022-08-31  retrieved 2022-09-01 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1350.92000000	KRW/EUR 0.00074024	2022-08-30  retrieved 2022-08-31 13:45:02 UTC from BankEurope
RUB/KRW 0.02230828	KRW/RUB 44.82640000	2022-08-31  retrieved 2022-08-31 11:57:13 UTC from BankRussia
AUD/KRW 922.57000000	KRW/AUD 0.00108393	2022-08-11  retrieved 2022-08-11 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW 911.25000000	KRW/AUD 0.00109739	2022-07-29  retrieved 2022-08-01 07:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1326.65000000	KRW/EUR 0.00075378	2022-07-26  retrieved 2022-07-27 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 911.64000000	KRW/AUD 0.00109692	2022-07-27  retrieved 2022-07-27 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW 911.68000000	KRW/AUD 0.00109688	2022-07-26  retrieved 2022-07-27 06:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1341.25000000	KRW/EUR 0.00074557	2022-07-25  retrieved 2022-07-26 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 906.77000000	KRW/AUD 0.00110282	2022-07-25  retrieved 2022-07-26 06:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1335.66000000	KRW/EUR 0.00074869	2022-07-22  retrieved 2022-07-25 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 907.32000000	KRW/AUD 0.00110215	2022-07-22  retrieved 2022-07-25 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1337.47000000	KRW/EUR 0.00074768	2022-07-21  retrieved 2022-07-22 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 904.77000000	KRW/AUD 0.00110525	2022-07-21  retrieved 2022-07-22 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1337.61000000	KRW/EUR 0.00074760	2022-07-20  retrieved 2022-07-21 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 907.23000000	KRW/AUD 0.00110226	2022-07-20  retrieved 2022-07-21 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1340.33000000	KRW/EUR 0.00074608	2022-07-19  retrieved 2022-07-20 13:45:02 UTC from BankEurope
AUD/KRW 899.25000000	KRW/AUD 0.00111204	2022-07-19  retrieved 2022-07-20 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1333.33000000	KRW/EUR 0.00075000	2022-07-18  retrieved 2022-07-19 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 896.14000000	KRW/AUD 0.00111590	2022-07-18  retrieved 2022-07-19 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1333.79000000	KRW/EUR 0.00074974	2022-07-15  retrieved 2022-07-18 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 891.77000000	KRW/AUD 0.00112137	2022-07-15  retrieved 2022-07-18 06:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1351.60000000	KRW/EUR 0.00073986	2022-06-30  retrieved 2022-07-01 13:05:02 UTC from BankEurope
EUR/KRW 1357.54000000	KRW/EUR 0.00073663	2022-06-20  retrieved 2022-06-21 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 894.65000000	KRW/AUD 0.00111776	2022-06-06  retrieved 2022-06-06 07:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1334.06000000	KRW/EUR 0.00074959	2022-06-02  retrieved 2022-06-03 13:45:02 UTC from BankEurope
AUD/KRW 900.65000000	KRW/AUD 0.00111031	2022-06-03  retrieved 2022-06-03 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW 896.76000000	KRW/AUD 0.00111513	2022-06-02  retrieved 2022-06-03 06:12:04 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1331.44000000	KRW/EUR 0.00075107	2022-06-01  retrieved 2022-06-02 13:45:02 UTC from BankEurope
AUD/KRW 887.04000000	KRW/AUD 0.00112734	2022-06-01  retrieved 2022-06-02 06:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1329.32000000	KRW/EUR 0.00075226	2022-05-31  retrieved 2022-06-01 13:45:02 UTC from BankEurope
AUD/KRW 890.33000000	KRW/AUD 0.00112318	2022-05-31  retrieved 2022-06-01 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1331.66000000	KRW/EUR 0.00075094	2022-05-30  retrieved 2022-05-31 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 890.71000000	KRW/AUD 0.00112270	2022-05-30  retrieved 2022-05-31 06:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1343.63000000	KRW/EUR 0.00074425	2022-05-27  retrieved 2022-05-30 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 896.09000000	KRW/AUD 0.00111596	2022-05-27  retrieved 2022-05-30 07:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1352.69000000	KRW/EUR 0.00073927	2022-05-26  retrieved 2022-05-27 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 896.54000000	KRW/AUD 0.00111540	2022-05-26  retrieved 2022-05-27 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1354.61000000	KRW/EUR 0.00073822	2022-05-25  retrieved 2022-05-26 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 897.79000000	KRW/AUD 0.00111385	2022-05-25  retrieved 2022-05-26 06:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1353.65000000	KRW/EUR 0.00073874	2022-05-24  retrieved 2022-05-25 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 895.80000000	KRW/AUD 0.00111632	2022-05-24  retrieved 2022-05-25 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1344.19000000	KRW/EUR 0.00074394	2022-05-23  retrieved 2022-05-24 13:45:02 UTC from BankEurope
AUD/KRW 900.07000000	KRW/AUD 0.00111102	2022-05-23  retrieved 2022-05-24 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1340.58000000	KRW/EUR 0.00074595	2022-05-20  retrieved 2022-05-23 13:45:02 UTC from BankEurope
AUD/KRW 892.66000000	KRW/AUD 0.00112025	2022-05-20  retrieved 2022-05-23 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW 891.13000000	KRW/AUD 0.00112217	2022-05-18  retrieved 2022-05-18 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW 893.10000000	KRW/AUD 0.00111970	2022-05-17  retrieved 2022-05-18 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1331.45000000	KRW/EUR 0.00075106	2022-05-04  retrieved 2022-05-05 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 916.67000000	KRW/AUD 0.00109091	2022-05-05  retrieved 2022-05-05 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW 898.75000000	KRW/AUD 0.00111266	2022-05-04  retrieved 2022-05-05 06:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1335.64000000	KRW/EUR 0.00074870	2022-05-03  retrieved 2022-05-04 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 900.23000000	KRW/AUD 0.00111083	2022-05-03  retrieved 2022-05-04 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1333.71000000	KRW/EUR 0.00074979	2022-05-02  retrieved 2022-05-03 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 892.89000000	KRW/AUD 0.00111996	2022-05-02  retrieved 2022-05-03 06:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1326.71000000	KRW/EUR 0.00075374	2022-04-29  retrieved 2022-05-02 13:45:02 UTC from BankEurope
AUD/KRW 900.93000000	KRW/AUD 0.00110996	2022-04-29  retrieved 2022-05-02 06:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1337.82000000	KRW/EUR 0.00074748	2022-04-28  retrieved 2022-04-29 13:45:02 UTC from BankEurope
AUD/KRW 903.46000000	KRW/AUD 0.00110686	2022-04-28  retrieved 2022-04-29 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1341.98000000	KRW/EUR 0.00074517	2022-04-27  retrieved 2022-04-28 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 906.71000000	KRW/AUD 0.00110289	2022-04-27  retrieved 2022-04-28 06:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1340.02000000	KRW/EUR 0.00074626	2022-04-26  retrieved 2022-04-27 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 901.76000000	KRW/AUD 0.00110894	2022-04-26  retrieved 2022-04-27 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1344.49000000	KRW/EUR 0.00074378	2022-04-25  retrieved 2022-04-26 13:45:01 UTC from BankEurope
AUD/KRW 909.03000000	KRW/AUD 0.00110007	2022-04-22  retrieved 2022-04-26 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1344.04000000	KRW/EUR 0.00074403	2022-04-22  retrieved 2022-04-25 13:45:01 UTC from BankEurope
EUR/KRW 1348.33000000	KRW/EUR 0.00074166	2022-04-21  retrieved 2022-04-22 13:45:02 UTC from BankEurope
AUD/KRW 921.05000000	KRW/AUD 0.00108572	2022-04-21  retrieved 2022-04-22 06:12:02 UTC from BankAustralia
EUR/KRW 1337.89000000	KRW/EUR 0.00074745	2022-04-20  retrieved 2022-04-21 13:45:01 UTC from BankEurope
------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------Daily Currency Exchange Rates  about  2022-10-05 14:32:48 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com